Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın Yayınları:

KİTAPLAR


Bal, İ. ve M. Çufalı, (der.) Dünden Bugüne Türk Ermeni İlişkileri, Nobel Yayınevi, Ankara, 2003.
Çufalı, M. Türkiye’de Demokrasiye Geçiş Dönemi, 1945-1950, Babil Yayınevi, Ankara, 2004.
Çufalı, M. (der.) Türk Siyaset Tarihi, Erzurum Üniversitesi: Erzurum, 2012 (pdf formatında)
Çufalı, M. (der.) İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri II, Polis Akademisi, Ankara, Mart, 2012.
Çufalı, M. Parlamento Tarihi, 8. dönem (1946–1950), 3 cilt, TBMM Yayınları, Ankara, Ekim, 2012.
Çufalı, M. (der.) İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri I, Polis Akademisi, Ankara, Kasım, 2012.
Howard, Harry N., Türkiye’nin Taksimi, (Haz. M. Çufalı, V. K. Bilgiç), Türk Tarih Kurumu, Ankara (baskıda)

 

KITAP BÖLÜMLERI

“British Policy towards the Ottoman Reforms”, The Great Ottoman-Turkish Civilisation, Kemal Çiçek (ed.) Vol. 1, 542-552, Yeni Türkiye, Ankara, 2000.
“21. Yüzyıla Girişte Türkiye'nin Bölgesel Sorunları ve Öneriler”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, İdris Bal (der.), 51-61, Alfa, İstanbul, 2001.
“Anglo-Turkish Relations in the Period of National Struggle, 1919-1922”, The Turks, Vol: 4, 988-996, Yeni Türkiye, Ankara, 2002.
“İstiklal Harbi Döneminde Türk-İngiliz İlişkileri”, Türkler, Cilt: 16, 163-171, Yeni Türkiye, Ankara 2002.
“Türk Polis Tarihi”, Türkiye'de Devlet, Toplum ve Polis, H. Hüseyin Çevik, Turkut Göksu (der.), 19-29, Seçkin, Ankara, 2002.
“Çok Boyutlu Dış Politikaya Geçişte Türkiye'nin Güney Komşularıyla İlişkileri, 1980-2003”, Türkiye'nin Dış, Ekonomik, Sosyal ve İdari Politikaları, Turkut Göksu, H. Hüseyin Çevik et all (der.), 139-149, Siyasal Kitabevi, Ankara 2003.
“Lozan Konferansı ve Antlaşmasında Ermeni Sorunu” Dünden Bugüne Türk Ermeni İlişkileri, İdris Bal, Mustafa Çufalı, (der.), 539-550, Nobel Yayınevi, Ankara, 2003.
“21. Yüzyılda Türkiye’nin Bölgesel Sorunları ve Öneriler”, 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası, İdris Bal (der.), 843-858, Nobel Yayınevi, Ankara, 2004.
“Çok Partili Hayata Geçiş Dönemi, 1945-1950”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Siyasal Hayat, Adnan Küçük, Selahaddin Bakan, Ahmet Karadağ, (der.), Cilt: 1, 401-429, Alfa Akademi, Bursa, İstanbul, 2005.
“Kıbrıs-Ege Politikalarımız ve Değişim Süreci”, Yarınlar İçin Düşünce Platformu 3. Yaz Çalışma Kampında Sunulan Tebliğler, 7-8-9 Eylül 2007, Antalya Dedeman Otel, 219-224
“Lozan Sonrası Atatürk Dönemi Dış Politikası”, Osmanlı’dan İkibinli Yıllara Türkiye’nin Politik Tarihi, Adem Çaylak, Cihat Göktepe vd. (der.), 239-255, Ankara: Savaş, 2009.
“Security Oriented Friendship: History of Turkish-Syrian Relations”, The Middle East in Transition, Turkish and Syrian Perspevtive, M. Bulut, Nasuh Uslu (ed.), Ankara: ADAM, 67-74, (2010)
“İbrahim Feridun Üstünel (1880-1938)”, Polis Efendilere Mahsus Terbiye ve Malumat-ı Meslekiye, İbrahim Feridun, 8-10, Ankara: Polis Akademisi, 2010.

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER


“Çanakkale Krizi ve Lloyd George'un İktidardan Düşmesi”, Eylül-Ekim 1922', Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 15 (45), 801-820, (1999).
“Kapitülasyonların Mahiyeti ve Osmanlı Devleti'nin Yıkılışındaki Rolü”, Türk Yurdu,148-149, 156-164 (Aralık 1999-Ocak 2000).
“Osmanlı Reformlarına Yönelik İngiliz Politikası”, Yeni Türkiye, 6 (31), 214-225 (2000).
“İstiklal Harbi Döneminde Batı Anadolu'da Yunan Zulmü, 1921 (Arnold Toynbee'nin Eşi Bayan Rosalind Toynbee'nin İzlenimleri)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, 11 (21), Mayıs, 33-48 (1998, yayın tarihi: 2000)
“Lozan Konferansı ve Antlaşması Üzerine İngiliz Parlamentosu'nda Yapılan Tartışmalar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 16 (47), Temmuz, 561-601 (2000).
“'Selected Bibliography of English Articles on Ataturk Era”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 17 (49), Mart, 237-280 (2001).
“Cumhuriyet Döneminde Çok Partili Hayata Geçişte Rol Oynayan Dinamikler”, Liberal Düşünce, 10 (38-39), Bahar-Yaz, 55-67 (2005)
“Cumhuriyet Döneminde Emniyet Teşkilatının Gelişimi”, Çağın Polisi, Sayı: 72, Aralık, 2007. ss.14-16
“Ulus Devletin Doğuşunda Mübadele Göç ve Tehcirin Etkisi”, Stratejik Boyut, Yıl: 1(3), 44-47, (2009)
“Türkiye Cumhuriyetinin İlk Çok Partili Genel Seçimi: 1946 Seçimleri”, Demokrasi Platformu, Yıl: 5, Sayı: 17 Kış,43-54 ( 2009)

 

Kitap Kritiği:


Robins, Philip, Suits and Uniforms: Turkish Foreign Policy since the Cold War, London: Hurst & Company, 2003. Southeast European Politics Vol: 5 (1), June, 111-114 (2004).

 

Çeviriler:


Hüseyin Bağcı, 'Türkiye ve AGSK: Beklentiler, Endişeler', 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, İdris Bal (der.), 593-615,Alfa, İstanbul, 2001.
David M. Goldfrank, “Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Savaşı’nın Çıkış Nedeni Kaynaklar ve Stratejiler”, Türkler, 826-840, Yeni Türkiye, Ankara, 2002.

 

Sempozyum, Konferans ve Paneller:


“Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları”, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Seminer, Ağustos 1996.
“İstiklal Harbinde Türk Halkı”, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu, Konferans, Mayıs, 1998
“Türk Dış Politikası Sorunları”, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu, Konferans, Mayıs 2000
“Dostluktan Düşmanlığa Doğru Giden Yol: Türk-Ermeni Meselesi”, Karaelmas Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Konferans, 24 Nisan 2003
“Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları”, İçişleri Bakanlığı Personeline, Seminer, Nisan 2003
“Lozan Konferansı ve Antlaşması”, Aksaray Polis Meslek Yüksekokulu, Sempozyum, Eylül 2003.
“Tarih Boyunca Türk-Ermeni İlişkileri”, Yozgat Polis Meslek Yüksekokulu, Konferans, Nisan 2004.
“Çok Partili Hayata Geçişte İç ve Dış Dinamikler”, Liberal Düşünce Topluluğu Özgürlük ve Demokrasi Sempozyumu, 14-15 Mayıs 2005, Ankara
“Türk Dış Politikası”, Litvanya Polis Akademisi, Vilnius, Seminer, Haziran 2008.
“Güvenlik Bağlamında Türkiye Suriye-İlişkileri Tarihi”, Şam, Mayıs, 2009.
“Radikalleşmenin Nedenleri”, Polis Akademisi Uluslararası Terör Sempozyumu, Antalya, Ekim 2009.
“Terör Tanımı Üzerine Tarihsel Analiz”, Polis Akademisi Uluslararası Terör Sempozyumu, Antalya, Aralık 2010.
“Polis Akademisi Tarihi”, Macaristan Polis Akademisi, Budapeşte, Seminer, Mayıs 2011.
“Dünden Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri”, Rennes ve Nantes/Fransa, Konferans, 17, 18 Mart 2012.
“Türkiye Tarihiyle Buluşuyor”, 4. Fameck/Fransa Film Festivali, Panel, 10 Haziran 2012.

 

Lütfen!
İlave kayıtlar ve Konular içeriğine katkıda bulunmak için iletişim kurunuz!

Ana sayfa